USLOVI POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA

Početna  |  USLOVI POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA

Dobro došli!

1.         Uvod. Ovim Uslovima poslovanja i pružanja usluga („Uslovi“) definišu se svi odnosi između nas, kao prodavca i pružaoca Usluga („mi“, „FeelPilates“ ili „Pružalac usluga“) i Vas, kao kupca i korisnika Usluga („vi“ ili „Korisnik“), u vezi sa prodajom i pružanjem usluga vežbanja, obuke, treninga i srodnih usluga iz oblasti fitnesa i rekreacije („Usluge“) koje prodajemo i pružamo posredstvom sajta na našoj veb adresi www.feelpilates.net, a u skladu sa ovim Uslovima i važećim propisima Republike Srbije. Usluge pruža Fil Pilates Sportsko udruženje, sa adresom u Beogradu, ulica Mutapova 47, PIB 107842867,matični broj 2878594.

Molimo vas da pažljivo pročitate odredbe i zakone koji se tiču Uslova pre nego što pristupite korišćenju našeg sajta (uslovi definisani u nastavku). Korišćenje sajta potvrđujete da ste u potpunosti saglasni sa navedenim Uslovima. Prihvatanjem ovih Uslova, slažete se da će biti obavezani Uslovima, uključujući sve odredbe i uslove koji su sadržani ili pomenuti ovde kao i bilo kojim dodatnim uslovima utvrđenim na našem veb-sajtu, i sve odredbe se smatraju prihvaćenim sa Vaše strane. Istovremeno, kupovinom Usluga preko našeg veb sajta www.feelpilates.net, u celini se saglašavate sa sadržinom i primenom ovih Uslova na sve odnose između nas u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između nas izričito drugačije dogovoreno.

Ukoliko ipak ne prihvatate navedene odredbe i zakone, i ne slažete sa dole navedenim Uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite naš sajt i Usluge.

2.         Upotreba naših Usluga. Morate slediti sva pravila koja su vam dostupna unutar Usluga. Ne zloupotrebljavajte naše Usluge. Naše Usluge možete upotrebljavati samo u zakonskim okvirima. Možemo vam privremeno obustaviti ili trajno prestati pružati Usluge ako se ne pridržavate naših uslova ili pravila ili ako istražujemo nepropisno ponašanje na koje sumnjamo.

3.         Pristup i korišćenje Usluga. Usluge vežbanja koje vodi instruktor, pružaju se on-line (putem interneta). Podložno plaćanju odgovarajućih naknada i u skladu sa ovim pravilima i Uslovima ovim Vam odobravamo i dajemo ne-ekskluzivnu i opozivu licencu da za vreme trajanja Ugovora koristite određeni paket Usluga za lične potrebe, posredstvom veb sajta.

Po izvršenom plaćanju biće Vam kreiran nalog na osnovu koga stičete pravo korišćenja izabranog i kupljenog paketa Usluga.

Ako imate problema da se ulogujete na našu veb stranicu ili imate bilo koje probleme sa potvrdom plaćanja ili kupovine, odnosno e-mailom sa potvrdom kupovine ili ID brojem koji je dodeljen, možete nam se obratiti putem pošte ili e-maila, a mi ćemo se potruditi da to rešimo u najkraćem roku.

4.         Naknade i plaćanja. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste bankarske/kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Ovim potvrđujete i saglasni ste da se pretplata plaća unapred za svaku kupljenu Uslugu nakon prihvatanja ovih Uslova, koja će biti naplaćena bez obzira da li koristite Usluge ili ne. Odgovorni ste za sve poreze, uključujući poreze po odbitku, poreze na ličnu imovinu ili poreze na promet, usled upotrebe Usluga.

5.         Zaštita autorskih prava. Upotrebom naših Usluga ne stičete vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva za naše Usluge ili nad sadržajem kojem pristupate. Mi zadržavamo sva ovlašćenja, autorska i druga svojinska prava i prava intelektualne svojine na ili u vezi sa Uslugama, metodologijom vežbanja i pripadajućim softverom, dokumentacijom i drugim povezanim materijalima uključujući sve buduće izmene, kao i na svim kopijama svih i bilo kojih delova istog. Ne smete upotrebljavati sadržaj iz naših Usluga osim ako ne dobijete dopuštenje vlasnika tog sadržaja ili ako to dopušta zakon. Ovi uslovi ne daju Vam pravo na upotrebu niti jedne robne marke ili logotipa koji se upotrebljavaju u našim Uslugama. Ne smete uklanjati, skrivati ni menjati niti jednu pravnu obavest koja se prikazuje u našim Uslugama ili u vezi s njima. Posebno ne možete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati, kopirati, reprodukovati, prikazivati, objavljivati, dodeliti, prodati, iznajmljivati, licencirati deo ili ceo materijal za pružanje Usluga koji je obezbeđen za vas, niti možete da koristite materijal i priručnike za obuku i vežbanje da replicirate ili pokušate da obavljate obuku na osnovu toga.

5.         Zaštita poverljivih podataka o transakciji. Paket Usluga se kupuje isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno nasavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Pružalac Usluga lično neće od Korisnika zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 I CVV broj, itd.

6.         Izmena i prekid naših Usluga. Usluge neprestano menjamo i poboljšavamo, a isto tako možemo i privremeno ili trajno obustaviti pružanje celokupne Usluge.Vi možete prestati upotrebljavati Usluge u bilo kom trenutku, iako će nam biti žao što odlazite. Mi takođe možemo prestati pružati Uslugu Vama ili možemo dodati ili stvoriti nova ograničenja za naše Usluge u bilo kom trenutku.Smatramo da ste vlasnik svojih podataka te je važno očuvanje pristupa tim podacima. Ako prekinemo pružati Uslugu, gde je to opravdano moguće, korisnicima ćemo dati pravovremeno upozorenje i priliku da uklone informacije iz te Usluge.

7.         Naša jemstva i odricanja od garancija. Naše Usluge pružamo pomoću stručno i komercijalno razumnih nivoa veštine i pažnje te se nadamo da ćete u njima uživati. Postoje određene stvari koje ne obećavamo kad je reč o našim Uslugama.Ne dajemo nikakva posebna obećanja i garancije o Uslugama, pored onih izričito navedenih u ovim Uslovima ili dodatnim uslovima. Na primer, ne preuzimamo nikakvu obavezu za sadržaj u okviru Usluga, konkretne funkcije dostupne putem Usluga, njihovu pouzdanost, dostupnost ili sposobnost ispunjavanja Vaših potreba. Usluge nudimo „kao takve“.Prema pravu nekih država predviđena su određena prećutna jemstva, poput odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke. Isključujemo sva jemstva u meri dopuštenoj zakonom. Ne garantujemo da će vežbe i programi sadržani u Uslugama ispuniti zahteve korisnika ili da će rad / funkcionisanje treninga ili materijala za obuku biti bez prekida ili grešaka. Sve Usluge pružene u skladu sa ovim Uslovima će biti vršene od strane kvalifikovanog osoblja na profesionalan i stručan način, u skladu sa opšte prihvaćenim standardima delatnosti. Usluge se mogu koristiti isključivo za vežbanje, na način definisan našim internim pravilima.

Skrećemo Vam pažnju da ste izričito saglasni da koristite Usluge na svoju odgovornost kao i da na sopstvenu odgovornost učestvujete u bilo kojoj aktivnosti, kursu, programu, personalnom treningu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu, te da ne odgovaramo za Vaše zdravstveno stanje. Ovim izričito potvrđujete da ste upoznati o potrebi savetovanja sa svojim lekarom, te obavljanja sistematskog pregleda pre pristupanja korišćenju Usluga. Takođe, ovim izričito izjavljujete da svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupate korišćenju Usluga pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih iz aktivnosti Usluga, te mogućnosti nastanka štete. Slažete da nećete koristiti Usluge u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje bilo kakve zdravstvene tegobe, otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene i sl. Saglasni ste i upoznati sa činjenicom da naši zaposleni i predstavnici nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Korisnik ovim putem izričito izjavljuje da u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga neće isticati bilo koje zahteve prema Pružaocu Usluga, osim zahteva na koje je ovim Uslovima izričito ovlašćen.

8.         Odgovornost za naše Usluge. Kad je to dopušteno zakonom, ni u kakvom slučaju nećemo biti odgovorni za posebne, specijalne, slučajne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući bez ograničavanja, bilo kakav gubitak dobiti, prekid poslovanja, gubitak podataka, troškova nadoknade, gubitak zarade, prihoda ili podataka, finansijske gubitke ili u vezi sa ili nastale iz obezbeđivanja, izvršenja ili korišćenja Usluga ovde pruženih, bilo pretpostavljeni kao raskid ugovora ili protivpravno ponašanje, uključujući nemar, ili na drugi način, čak iako smo bili obavešteni na mogućnost takvih šteta. Takođe, ne odgovaramo za bilo koju finansijsku štetu ili povredu koja može nastati korišćenjem proizvoda sa sajta, za viruse koji mogu zaraziti računar Korisnika nakon posete sajtu ili preuzimanja materijala sa sajta.

U meri koja je dopuštena zakonom, naša ukupna odgovornost za bilo koje potraživanje u okviru ovih Uslova, uključujući za sva prećutna jemstva koja se ne mogu zakonski isključiti, ograničena je na iznos koji ste nam platili za upotrebu Usluga (ili, ako tako odlučimo, za ponovno pružanje Usluga prema vama).

U svim slučajevima nismo odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koji se ne mogu razumno predvideti. Prihvatamo da prema pravu nekih država vi možete imati posebna prava kao potrošač. Ako Usluge upotrebljavate u lične svrhe, ništa u ovim Uslovima ili dodatnim uslovima ne ograničava Vaša zakonska prava potrošača kojih se ugovorno ne možete odreći. Ova ograničenja važe bez obzira da li na sajtu postoji upozorenje na moguće posledice u slučaju nepravilnog korišćenja proizvoda i Usluga. Ova ograničenja ne odnose se na slučajeve definisane zakonom, o čemu se možete šire informisati iz zakona. Prihvatanjem ovih uslova, slažete se da ćete u slučaju problema koji nastanu usled korišćenja sajta prestati da koristite Usluge i naš sajt.

9.         O ovim Uslovima. Ovi Uslovi uređuju odnos između nas i vas. Putem ovih Uslova ne nastaju nikakva prava u korist trećih lica. Možemo izmeniti ove Uslove ili dodatne uslove koji se primenjuju na Uslugu, na primer, u svrhu odražavanja zakonskih promena ili promena u vezi naših Usluga. Takođe, sve funkcije, sadržaji, specifikacije, proizvodi i cene proizvoda i Usluga opisanih ili prikazanih na našem sajtu, mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Uslove biste trebali redovno pregledati. Na našoj veb stranici ćemo oglasiti sve promene navedenih Uslova. Obaveštenje o izmeni dodatnih uslova postavićemo u okviru važeće Usluge. Promene se neće primenjivati retroaktivno i stupiće na snagu ne ranije od sedam dana nakon postavljanja obaveštenja. Promene koje su, međutim, vezane uz određenu novu funkciju Usluge ili promene napravljene iz pravnih razloga stupaju na snagu odmah. Ako ne prihvatate izmenjene odredbe Usluge, trebali biste prestati upotrebljavati Usluge. Ako postoje neslaganja između odredbi ovih Uslova i odredbi dodatnih uslova, primenjivaće se odredbe dodatnih uslova. U slučaju da ne preduzmemo nikakve radnje neposredno po Vašem nepridržavanju ovih Uslova, to ne znači da smo se odrekli svojih mogućih prava (kao što je preduzimanje radnji ubuduće). Ako se ispostavi da određena odredba ovih Uslova nije zakonita, to neće uticati na zakonitost i valjanost ostalih odredbi.

10.      Pravo Korisnika na odustanak od Ugovora. Imajući u vidu da zaključujemo ugovor na daljinu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, ovim putem obaveštavamo Vas o vašem pravu na odustanak od zaključenog ugovora na daljinu.Imate pravo da odustanete od ugovora o kupovini i pružanju Usluga zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim Uslovima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.Ostvarujete pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može uputiti na našu adresu sedišta ili na mail feelpilatesbgd@gmail.com ili popunjavanjem Obrazca za odustanak u našim prostorijama. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko nam je poslata u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada nam je poslata. Dužni smo da Vas bez odlaganja obavestimo o prijemu Izjave o odustanku od ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, prestaje vaše pravo na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da ste postupili u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Vama.

11.      Pravne posledice odustanka od ugovora. Ako ostvarite pravo na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Uslovima, smatra se da ugovor nije ni zaključen. U tom slučaju, ćemo bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvršiti povraćaj svih uplata koje smo primili od vas kao korisnika u vezi sa zaključenjem ugovora na daljinu. Ovim putem se izričito saglašavate da se u slučaju povraćaja uplata koji ste prethodno platili nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Korisnik zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Uslova, dužni ste da platite Pružaocu Usluga iznos koji je srazmeran sa izvršenim Uslugama do momenta kada ste obavestili Pružaoca Usluga o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora.

12.      Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. Nemate pravo da odustanete od ugovora nakon što su Usluge u potpunosti pružene. Korisnik zaključenjem Ugovora i prihvatanjem ovih Uslova poslovanja potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Pružalac Usluga u potpunosti izvrši Ugovor.

13.      Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Korisnika. Vaša privatnost i poverenje su nam veoma važni, što se odražava na način na koji prikupljamo i obrađujemo vaše podatke. Savetujemo da u potpunosti pročitate odredbe ovih Uslova kako bi doneli odluku koje podatke želite da podele sa nama. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta www.feelpilates.net, Pružalac Usluga će prikupljati od Korisnika određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Korisnika biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti Republike Srbije i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja Usluga, kao i za marketinške aktivnosti i radi analize prodajnih aktivnosti, a kako bi Korisniku na najbolji mogući način predstavili svoju ponudu Usluga. Marketinški alati koje koristimo mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

Pružalac Usluga kao rukovalac ličnih podataka Korisnika podleže prekršajnoj odgovornosti ukoliko bude vršio obradu ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka, Korisnik se može za zaštitu prava obratiti (podneti žalbu) Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kako bi izvršili sve ugovorne obaveze i kako bi Korisniku omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama, a uz vašu izričitu saglasnost datu prihvatanjem ovih Uslova, prikupljamo sledeće podatke o Korisnicima: ime, prezime, pol, adresu e-pošte, telefonski broj, broj lične karte i podatke o adresi. Pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Korisnik slobodno odlučuje da li će Pružaocu Usluga dostaviti svoje lične podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da Korisnik ne želi da dostavi neki od podataka koji je neophodan za pružanje Usluga, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), Pružalac Usluga zadržava pravo da odbije da proda, odnosno pruži Usluge. Podaci kojima se Korisnik može identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje je Korisnik dao izričitu saglasnost. Korisnik ovim putem daje izričitu saglasnost da Pružalac Usluga njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime, pol, broj lične karte) može dostaviti Pružaocu Usluga, a u cilju izvršavanja ugovora, odnosno pružanja Usluga koje je Korisnik kupio. Pružalac Usluga će vratiti, odnosno uništiti sve lične podatke Korisnika koji su mu dostavljeni, odmah po okončanju pružanja Usluga u skladu sa Ugovorom.

Pružalac Usluga neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim lične podatke Korisnika bilo kom trećem licu, bez izričite dozvole Korisnika, osim (i) ako je Korisnik to dozvolio u skladu s ovim Uslovima kako bi dobio pristup željenim Uslugama i (ii) ukoliko je Pružalac Usluga na to obavezan zakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa.

S vremena na vreme Pružalac Usluga može angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u njegovo ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup ličnim podacima Korisnika u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje su angažovani i koji su u skladu sa pristankom Korisnika za obradu ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga Pružalac Usluga je obavezan da sklopi ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bi osigurao da lični podaci Korisnika ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

Lični podaci Korisnika neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite ličnih podataka Korisnika i ako je Korisnik za to dao saglasnost.

14. Ažuriranje ličnih podataka Korisnika. Biće nam potrebna vaša pomoć i saradnja kako bi se osiguralo da su vaši lični podaci koji su nam dostavljeni ispravni i ažurni, a sve kako bi se omogućilo pružanje Usluga. Odgovorni ste za tačnost i ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje ste nam dostavili. Smatra se da su važeći oni podaci koje ste nam poslednje dali, osim ukoliko nas niste pisanim putem niste obavestili o njihovoj promeni. Ukoliko želite da ažurira ili izmenite dostavljene lične podatke ili ukoliko želi da izbrišete svoje lične podatke iz naše baze, to može učiniti pisanim putem, slanjem obaveštenja na našu adresu. Navedeno se može učiniti i putem slanja email-a na adresu feelpilatesbgd@gmail.com.

Takođe, u svakom trenutku možete opozvati saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka za marketinške aktivnosti i radi analize prodajnih aktivnosti. U tom slučaju mi više nećemo koristiti vaše lične podatke u te svrhe, ali ih i dalje zadržavamo i koristimo radi izvršenja ugovora o korišćenju usluga u skladu sa odredbama ugovora.

Na vaš zahtev ćemo iz baze podataka ukloniti sve vaše lične podatke koji su nam dostavljeni i smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli zaključeni ugovor sa nama, te nećemo biti u obavezi da vam vratimo do tada uplaćeni iznos naknade. Nakon što primimo zahtev za brisanjem ličnih podataka ili nakon prestanka važenja ugovora, nećemo više čuvati ni jedan lični podatak Korisnika, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Preduzećemo sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka Korisnika. Iako ćemo uložiti napore u zaštitu ličnih podataka Korisnika, ne možemo bezuslovno garantovati sigurnost podataka koji su nam dostavljeni, pa to Korisnik čini na vlastiti rizik.

15.      Nadležnost i jurisdikcija. Na sve što nije definisano ovim Uslovima, primenjivaće se važeći propisi u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom, strane će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

Ovi Uslovi poslovanja doneti su dana 20.12.2019. godine i stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.